ดาวน์โหลด ประกาศการยกเลิกการใช้สำเนาบัตรประชาชน และสำเนาทะเบียนบ้าน